Uw medisch dossier

Uw medisch dossier

UW MEDISCH DOSSIER

1. INZAGE IN UW DOSSIER
U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt.

Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG:
KNMG Inzage medisch dossier


NA OVERLIJDEN
Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

AFSPRAAK MAKEN VOOR INZAGE IN DOSSIER
Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

 

2. KOPIE MEDISCH DOSSIER
Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente.

KOSTEN
Het aanvragen van afschriften van het medisch dossier brengt kosten met zich mee; vanaf 5 kopieën €0,20 per kopie tot een maximum van €4,60 per verzoek.
LEGITIMATIE
Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Voor meer informatie over 'Inzage in uw dossier' kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl3. OVERDRACHT VAN UW DOSSIER
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts) Uw hele dossier kan via een beveiligde verbinding digitaal naar uw nieuwe huisarts worden gestuurd.

PRIVACYREGLEMENT

Het doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die wij genomen hebben om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntengegevens wordt omgegaan.
Dit reglement is van toepassing op elke verwerking van gegevens van patiënten die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Voor het volledige privacyreglement kunt u hier klikken